راه های طلایی صرفه جویی در مصرف آب

بحران آب در کشور جدی است، با انجام موارد زیر به سادگی به حل بحران کمبود آب کمک کنیم! ۱- از کلیه قوانین و محدودیتهای حفاظت آب که ممکن است در محل زندگی شما اعمال شود، آگاه شوید و از آن تبعیت کنید.

روشهای صرفه جویی در مصرف آب در مجتمع های مسکونی

ذخائر آب شیرین جهان هر سال کاهش می یابد و تا ٢۵ سال دیگر نیمی از جمعیت جهان با مشکل کمبود آب شیرین مواجه خواهند بود. مطالعات نشان می دهد اکنون یک سوم جمعیت دنیا در نقاطی زندگی می کنند که آب کافی ندارند. در نواحی روستایی وضع به مراتب وخیم تر است. تنها ٢٩% […]

تماس با ما