لوله کشی تاسیسات در ساختمان

هدف از لوله كشي آب و فاضلاب مخصوصا در شهرها تهيه و توزيع صحيح و پاكيزه آب تصفيه شده جهت آشاميدن و مصارف ديگر بهداشتي و خارج كردن فاضلاب حاصله از محيط مسكوني مي باشد.
لوله كشي آب و فاضلاب گرچه عمل عادي و پيش و پا افتاده بنظر مي رسد ولي در صورتيكه طبق اصول صحيح انجام نشود علاوه بر اينكه از نظر اقتصادي ممكن است توليد ضرر و زيان نمايد باعث گرفتاريها نيز مي گردد.

به همين دليل بايد لوله كشي ساختمان را مطابق نقشه صحيح وعملي انجام گردد.
قواعد وقوانيني جهت تهيه طرح اوليه لوله كشي و محاسبات آن در ساختمان تدوين شده است كه البته در كشورهاي مختلف اين قوانين با يكديگر اختلافاتي بسته به شرايط جغرافيايي دارند ولي در نهايت همگي اين قواعد براي انجام صحيح لوله كشي بكار گرفته مي شوند.

بكار بردن اين قوانين مزاياي متعددي دارد:
الف)صرفه جويي اقتصادي در امر تهيه مصالح اوليه كمتر و بازدهي بيشتر.
ب)جلوگيري از اشتباه كاري و دوباره كاريهايي كه در اثر تفاوت سليقه افراد بوجود مي آيد.
ج)استاندارد شدن كليه لوازمات لوله كشي و تاسيسات بهداشتي و ساخت لوازمات بصورت سري وتعداد زياد و قيمت كمتر كه از نتايج هماهنگي قوانين ياد شده مي باشد.
اكثر آيين نامه هاي ملي لوله كشي براي حفظ بهداشت و ايمني محيط زندگي از راه نظارت حساب شده بر نصب و نگهداري سيستمهاي لوله كشي وضع مي شوند.
جزئيات شبكه هاي لوله كشي متنوع اما اصول اساسي ايمني و بهداشتي آنها يكسان است. نتايج مطلوب و لازم براي حفظ تندرستي مردم مشابه و مستقل از مكان زندگي است.اين اصول اساسي ايجاب مي كند كليه لوله كشي ها در ساختمان هاي خصوصي و عمومي مورد استفاده انسان طوري اجرا شوند كه حافظ سلامتي و بهزيستي و ايمني ساكنان آنها و جامعه باشند.
لوله كشي آب و فاضلاب تقريبا در در يك درجه از اهميت قرار دارند و تنها تفاوت آنهادر اين است كه آب به علت فشار شبكه آبرساني در لوله ها حركت مي كند در صورتيكه فاضلاب بعلت جاذبه و نيروي ثقل جريان مي يابدو نيز در لوله هاي فاضلاب سيفون و لوله هاي تهويه جهت جلوگيري از ورود گازهاي بدبو و خطر ناك حاصل از تخمير مواد موجود در فاضلاب توسط باكتري هاي مختلف به داخل ساختمان تعبيه گرديده است. لوله هاي آب وفاضلاب به لوازم بهداشتي ساختمان مربوط مي شوند.انتخاب صحيح اين لوازم در نماي داخلي ساختمان و ارزش اقتصادي آن تاثير فراوان دارد.

اصول لوله كشي
1-براي ساختمان هاي مسكوني و اداري بايد آب خالص سالم گوارا با اتصالاتي عاري از خطر جريان معكوس يا پس مكش تامين كرد.
2-در ساختمان ها يي كه سرويس ها و لوازم بهداشتي دارند آب بايد به ميزان و با فشار كافي تامين شود تا اين لوازم همواره به نحو مطلوب كار نمايند.
3-آبگرمكن ها و ديگر دستگاهاي گرمايشي و ذخيره سازي آب بايد طوري طراحي و نصب شوند كه از هر گونه انفجار ناشي از افزايش بيش از حد دماي آب در امان باشند.
4-در جايي كه امكان دسترسي به شبكه فاضلاب بهداشتي شهري فراهم باشد فاضلاب ساختمان هاي مسكوني را بايد به آن متصل كرد.
5-وسايل بهداشتي لوله كشي بايد از موادي ساخته شوند كه پايدارو مقاوم دربرار خوردگي و با سطوحي غير جاذب و عاري از جرم گرفتگي پنهان باشند.
فضاهايي كه در آنها سرويس هاي بهداشتي قرار دارند بايد داراي تهويه و روشنايي كافي باشند.
6-توصيه ميشود كه واحد هاي مسكوني كه در نزديكي خطوط فاضلاب بهداشتي قرار دارند و يا خود داراي شبكه فاضلاب خصوصي هستند براي رعايت بهداشت عمومي و فردي حداقل داراي يك دستشويي يك حمام با وان يا دوش آب ويك ظرفشويي(سينك) آشپزخانه باشند. ديگر ساختمان هاي مسكوني نيز اعم از اينكه به شبكه فاضلاب عمومي و يا خصوصي متصل شوند بايد حداقل يك توالت ويك دستشويي داشته باشند.
7-شرايط طراحي و نصب سيستم هاي فاضلاب بهداشتي بايد طوري باشند كه بتوانند هرز آب و فاضلاب مربوطه را از هريك از وسايل بهدشتي بدون ايجاد هر گونه آلودگي گرفتگي مسير و باقي گذاردن پسماندهاي جامد در داخل لوله فاضلاب به محل هاي تعيين شده انتقال دهند. دريچه هاي بازديد بايد به تعداد كافي در سيستم لوله كشي پيش بيني شوند تا امكان تميز كردن لوله ها به هنگام گرفتگي فراهم شود.
8- سيستم هاي لوله كشي بايد در شرايط بهداشتي نگهداري شوند و در مسير انشعاب هاي مستقيم و غيره مستقيم به شبكه فاضلاب از سيفون با آببند مناسب استفاده شود.با انتخاب فاصله كافي بين وسايل بهداشتي ميتوان شرايط مناسبي براي تعميرات آنها فراهم كرد.اين نوع وسايل براي تميز كاري بايد به طور معقولي در دسترس باشند.
9- ساخت و نصب لوله هاي فاضلاب بايد با استفاده از مواد مقاوم ونشت ناپذير در برابر آب و بخارات مضر حاصل از هواي فاضلاب باشند. نصب بايد با مهارت و اجرايي مناسب و استفاده از مصالح مرغوب انجام شود.
10- سيستمهاي لوله كشي بايد طوري طراحي اجرا و تنظيم شوند كه بتوانند آب را به مقدار كافي تامين كنند.به هنگام استفاده عادي از سيستمهاي جديد و يا سيستمهاي بازسازي شده بايد از نظر نشت ومشخص شدن هر گونه عيب و نقص آزمايش شوند.
11- در طراحي بايد همه گونه ملا حضات از لحاظ حفظ مقاومت عناصر ساختماني رعايت شود.انتهاي لوله ونت كه در روي بام ادامه ميابد بايد طوري طراحي شود كه از برگشت هواي آلوده به ساختمان و عدم انتقال هوا از لوله به خارج جلوگيري كند.
12- ملاحضات لازم براي حفاظت در مقابل آلودگيهاي ناشي از جريان معكوس فاضلاب مواد غذايي پسماندهاي مواد گند زدا وديگر مواد مشابه منظور شود موادي كه سبب گرفتگي لوله ها و اتصالات ميشوند ويا در تركيب با مواد فاضلابي گازهاي قابل اشتعالي توليد مي كنند مجاز نيستند به شبكه ي فاضلاب ساختمان راه پيدا كنند.
13- فاضلاب ها يا هرز آب هاي ديگر سيستم لوله كشي نبايد در لايه هاي سطحي خاك و يا آب هاي سطحي تخليه شوند مگر آنكه قبلا با روش مناسبي تصفيه شده باشند.
لوله ها از نظر مواد سازنده به هفت دسته تقسم ميشوند
1- لوله شبكه آبرساني: اين لوله ها ميتوانند از جنس آزبست چدن مس پلاستيك آهن گالوانيزه ويا فولاد باشند.
2- لوله هاي شبكه توزيع آب: اين لوله ها از جنس مس پلاستيك و يا فولاد گالوانيزه هستند
3- لوله ي فاضلاب وونت بالاي زمين: اين لوله ها ميتوانند از جنس چدن مس سخت يا نرم فولاد گالوانيزه ويا پلاستيك باشند.
4- لوله ها و فاضلاب وونت مدفون در زمين: اين نوع لوله نيز ميتواند از جنس چدن لوله هاي مسي سخت و نرم فولاد گالوانيزه و يا پلاستيك باشد.
5- لوله فاضلاب ساختمان: اين لواه ها ميتوانند از جنس آزبست چدن مس سخت يا نرم بتن پلاستك و يا سفال لعابدار باشند.
6- لوله باران ساختمان:اين نوع لوله ميتواند از جنس آزبست چدن مس سخت يا نرم بتن و يا سفال لعابدار باشد.
7- لوله تخليه مدفون:اين نوع لوله مي تواند از جنس آزبست چدن چلاستيك لاستيك استايرن و يا سفال لعابدار باشد.
انواع خوردگي لوله
1- خوردگي متمركز پيلي: اين خوردگي اثر الكتريكي حاصل از اختلاف ساختمان شيميايي يك محلول با فلز يا آلياژ در تماس با آن است.
2- خوردگي روي زدايي: اين شكل از خوردگي معمولا در مورد آلياژهايي از مس و روي كه در آنها مقدار فلز روي 15% باشد اتفاق مي افتد.روي در فرآيند هاي شيميايي از تركيب مس و روي جدا مي شود.
3- خوردگي گرافيتي: اين خوردگي كه شبيه روي زدايي است معمولا مربوط به چدن است .به اين معني كه آهن ممكن است از تركيب چدن خاكستري جدا شود.اين عمل سبب ميشود كه لايه اي متخلخل از گرافيت بر روي سطحي از آهن كه مورد حمله خوردگي قرار نگرفته تشكيل شود.
4- خوردگي سريع تنشي: تحت تنش هاي بالا برخي از آلياژها ي زرد برنجي ممكن است داراي مقداري فلز حل شده باشند كه ضعف هاي مكانيكي را در ماده محسوب مي شوند.
5- خوردگي الكترو شيميايي: اين خوردگي كه منشا آن منابع مختلف است بيشتر بر اثر اختلاف هاي الكترو شيميايي مواد شكل مي گيرد تا اختلاف هاي الكتريكي. اين خوردگي زماني پيش مي آيد كه دو فلز نا هم جنس در تماس با محلولي كه سطح آنها را مي پو شاند قرار ميگيرند.
6- خوردگي حفره اي و موضعي: اين نوع خوردگي معمولا هنگام بروز شكستگي در لايه هاي ايجاد شده به وسيله فلز يا آلياژي كه با محلول خورنده تماس دارد پيدا مي شود ويا اينكه نتيجه خوردگي پيشرفته و سريع است . اين خوردگي سطحي لكه دار و متخلخل از جنس غير فلز ايجاد مي كند.
تعريف لوله كشي
كليه لوله كشي ها دستگاه ها وو سايل بهداشتي شبكه هاي توزيع آب و دفع فاضلاب ساختمان را لوله كشي مي نامند.لوله ها اتصالات و شير فلكه ها روي هم رفته سيستم لوله كشي را تشكيل مي دهند.
لوله ها
لوله ها معمولا در شاخه هاي شش متري به بازار عرضه مي شوند.لوله هاي متعارف آهني نرم يا فولادي تا قطر 12 اينچ بر اساس قطر اسمي داخلي آنها دسته بندي مي شوند. قطر قطر داخلي و واقعي به ازاي قطر اسمي معين براي لوله استاندارد سنگين و فوق سنگين بسته به وزن لوله فرق مي كند . قطر خارجي هر سه نوع لوله معمولا يكسان است . لوله هاي بالاي 12 اينچ بر حسب قطر واقعي دسته بندي مي شوند. طبقه بندي لوله ها ي برنجي و مسي نيز مانند لوله آهني بر حسب قطر اسمي است و براي هر قطر از لوله دو وزن فوق سنگين و معمولي وجود دارد.
اتصالات
به كمك اتصالات لوله ها در طول هاي مختلف به هم وصل مي شوند تا طول مورد نظر به دست آيد ودر عين حال اتصالات پيوستگي و تغيير جهت مسير لوله كشي را تامين كنند.پيوستگي و امتداد خط لوله با استفاده از بوشن ها مغزي ها و تبديل ها ميسر ميشود.براي تغيير مسير خط لول هااز سه راه چهار راه و زانو استفاده مي كنند. كلاهك (كپ)براي بستن دهانه لوله در پوش براي كور كردن دهانه اتصالات و تبديل ها براي تبديل قطر دهانه لوله و اتصالات به كار ميروند.
مهره ماسورها اتصالاتي بوجود ميآورند كه به سادگي باز ميشوند. مهره ماسوره ها ي رزوهاي سه پارچه اند:دو قسمت از آن ها كه به دو سر لوله ها پيچ شده و قسمت سوم در حالي كه با رزوه قسمت اول درگير است و برروي قسمت دوم نيز مي لغزد اين دو تكه را به همديگر متصل مي سازد. دبي در سيستم لوله كشي را به كمك شير فلكه ها بر اساس نوع جنس قطر و فشار كار طبقه بندي ميشوند تنظيم مي كنند.
لوله مغزي : قطعه لوله هاي با طول كمتر از 30 سانيمتر كه دو انتهاي آن رزوه شده باشد. لوله هاي بزرگتر از 30 سانتيمتر تكه لوله محسوب ميگردند.
سه راهها: مهمترين و پرمصرفترين اتصالات در انشعاب لوله ها هستند. سه راهها مانند زانو در اندازه ها و انواع متنوعي ساخته ميشوند.از آن براي انشعاب هاي 90 درجه استفاده مي شود و همواره انشعاب آن با زاويه قائمه است. اگر هر سه خروجي سه راه هم اندازه باشند نوع آن بر حسب قطر لوله مشخص مي شود مانند سه راه يك دوم اينچ چنانچه اندازه قطر انشعاب (نافي)با قطر لوله اصلي متفاوت باشد اول اندازه قطر اصلي را مي نويسند و بعد انشعاب .زماني كه قطر هر سه خروجي متفاوت باشد اندازه هر سه خروجي را بايد نوشت و قطر لوله اصلي را بايد اول آورد .
چهار راه:در واقع همان سه راه است كه خروجي ديگري مقابل نافي داشته باشد محورهاي اين چهارراه خروجي در صفحه اي مشترك واقع و بريكديگر عمود هستند. چهارراه نيز مانند سه راه در اندازه هاي مختلف ساخته مي شوند .
در پوشها:براي بستن انتهاي لوله بوشن دار يا اتصالي كه داراي رزوه مادگي باشد به كار ميروند. در پوشها از جنس چدن آهن چكش خوار و برنج هستند. براي اندازه هاي كوچك از در پوش سر چهار گوش بر جسته يا مغزي و براي اندازه هاي بزرگ از در پوش سر شش گوش استفاده مي گردد.
مهره ماسورهها : انواع مختلفي دارند. كاربرد فراوان مهره ماسوره ها در خطوط لوله كشي در سهولت تعميرات نمود مي كند.وقتي مهره ماسوره و يك اتصال تلفيق شون.ميتوان با استفاده از يك اتصال رزوهاي تنها از تمام مزاياي مهره ماسوره بر خوردار شد.
بوشن: معمولا سر هر شاخه لوله يك عدد بوشن نيز مي بندند. بوشن ها از جنس چدن يا آهن چكش خوار و يا برنج هستند. بوشن ها عموما رزوه راستگرد دارند ولي نوع چپگرد را هم طبق سفارش مي سازند.نوع ديگري از بوشن كه روپيچ توپيچ يا دنباله نام دارد با بوشن متعارف فرق مي كندو داراي رزوه روپيچ است.
عملكرد بوشن تبديل اتصال انتهاي رزوه شده(خارجي)لوله به اتصالي با اندازه بزرگتر است. بوشن تبديل يك روپيچ- توپيچ به شكل در پوش تو خالي و با دو دهنه به قطر هاي مختلف است و آنراميتوان اتصالي براي كاهش و يا افزايش قطر تلقي كرد.
كلا هكهاي لوله: كلاهك (كيپ)لوله براي بستن لوله يا اتصالي كه داراي رزوه روپيچ باشد به كار مي رود.كلا هك ها مانند در پوش ها از جنس چدن آهن چكش خوار و برنج هستند.
ابزار لوله كشي ونحوه استفاده از آن ها
در لوله كشي ساختمان علاوه بر آچارهاي معمولي نظير انبر دست آچار تخت و رينگي چكش و غيره ابزار نيز كار برد دارند كه به شرح زير مي باشند:
1- آچار لوله گير: اين وسيله جزء وسايل اوليه و حتمي در لوله كشي مي باشد بعلت حالت خاص دهانه اين آچار در صورتيكه جهت گردش آن صحيح باشد دهانه دور لوله قفل شده و هر نوع لوله را به راحتي باز يا بسته ميكند.جهت صحيح گردش آچار لوله گير از طرف انتهاي دسته آچار بطرف دهانه در جهت گردش عقربه ساعت باعث بسته شدن لوله در اتصال ميگردد.
2- آچار شلاقي: اين نوع آچار نيز در لوله كشي كاربرد داشته و شبيه به آچار لوله عمل مينمايد.
3- آچار زنجيري: اين آچار نيز مانند آچار لوله گير و شلاقي براي باز و بسته كردن لوله بكار مي رود و فرق آن با آچار لوله گير در اين است كه لوله هاي با قطر بزرگ را نيز ميتوان با آن باز و بسته نمود.جهت گردش صحيح اين آچار نيز شبيه آچار لوله گير مي باشد.
4- انبر دست قفلي: اين ابزار نيز در لوله كشي براي لوله هاي باريك وسيله مناسبي مي باشد. با اين تفاوت كه دهان آن حالتي دارد كه مانند گيره نيز عمل ميكند و لوله يا قسمت مورد كار را بين دو تيغه دهانه آن نگه ميدارد.
5- آچار تسمه اي: اين نوع آچار نيز مانند آچار لوله گير ميباشد با اين تفاوت كه در لوله كشي ها با لوله مسي كه از آچار شلاقي بعلت خراب كردن جداره لوله نميتوان استفاده كرد مورد استفاده قرار داده ميشود.
6- آچار فرانسه: از اين آچار براي باز و بسته كردن پيچهاي مختلف شش گوش و چهار گوش مختلف استفاده ميگردد.
7- گيره: برلي لوله كشي از گيره هاي معمولي كه داراي دو تيغه مقابل يكديگرند نمي توان استفاده كرد. فرق اين نوع گيره با گيره تيغه اي معمولي در اين است كه از چرخش لوله در اثر حديده كاري و غيره جلوگيري مينمايد ضمنا در اثر فشار تيغه هاي گيره معمولي و بعلت تا ثير فشار بر آن دو خط مقابل لوله باعث لهيدگي و اصطلاحا دو پهنه شدن لوله ميگردد.اما گيره لوله كشي دور تا دور لوله را گرفته و فشار تيغه هاي مخصوص آن به دور لوله وارد آمده و هيچ ضايعه اي در لوله بوجود نمي آورد.نوع ديگر گيره مخصوص لوله كشي گيره زنجيري مي باشد كه فضاي كمتري را اشغال مي كندو نوع سوم آن تركيبي از گيره معمولي تيغه اي و گيره لوله كشي است.
8- لوله بر: اين ابزار لوله را كاملا تخت ودر زاويه 90 درجه نسبت به محورطولي لوله مي برد.اين وسيله بمراتب راحت و سريع تر از اره براي بريدن لوله عمل ميكند.
9- برقوزن: اين وسيله براي تراشيدن زائده هاي اضافي داخل لوله كه در اثر بريدن با لوله بر روي سطح داخلي لوله باقي ميماند بكار ميرود.
10- حديده: اين دستگاه به دو صورت دستي و برقي به بازار عرضه ميگرددكه به دو نوع در حالت كلي تقسيم ميگردد:
الف)حديده با پارچه هاي قابل تغيير
ب)حديده با پارچه هاي ثابت
اين دستگاه براي دنده كردن سطح خارجي لوله بكار ميرود از مهمترين وسايل لوله كشي ميباشد.
11-قلاويز: اين وسيله براي دنده كردن سطح داخلي قطعات سوراخ شده جهت بستن لوله يا پيچ در آنها بكار ميرود.
ابزار هاي لوله مسي:
1- لوله بر مسي به همراه بر قو مخصوص
2- گيره لوله مسي
3- لاله كن نوع چكشي و پيچي
4- فنر خم كن لوله كه در اندازه هاي مختلف ساخته شده است
5- خم كن اهرمي
6- خم كن با نوع ضامن چرخ دنده
7- دستگاه جوش هوا و استيلن مخصوص جوشكاري لوله هاي مسي
8- دستگاه جوش پروپان
9- فندك مخصوص روشن كردن سر پيك جوشكاري
10- دستگاه تميز كننده لوله مسي (داخلي و خارجي)
ابزار ووسايل لوله كشي فاضلاب
1- لوله بر: اين نوع لوله بر مخصوص بريدن لوله هاي چدني ميباشدو شيوه كار شبيه به لوله بر مسي وگالوانيزه دارد.
2- قلم سرب كاري
3- كوره ذوب سرب: در اين كوره سرب را ذوب كرده و پس از انجام عمليات اوليه كنف كاري و اطمينان از آببندي اتصال و براي محكم شدن اتصال سرب را داخل شيار بين دو لوله مي ريزند.
نحوه لوله كشي فاضلاب
1- لوله چدني: لوله هاي چدني و اتصالات آنها معمولا به صورت نرومادگي ساخته مي شوند. براي وصل كردن لوله به لوله يا اتصال لوله را بايد طوري نصب كرد كه قسمت مادگي در جهت جريان قرار گيرد. قبل از اتصال لازم است كه سرها و همچنين بدنه لوله چدني از نظر شگستگي آزمايش شود. نحوه آزمايش از طريق زدن ضربات آرام چكش كوچك امكان پذير است. حتي اگر لوله داراي ترك موئي هم باشد صداي ضربات به صورت بم كه اصطلاحا صداي مرده چدن نام دارد شنيده ميشود.پس از اطمينان از سالم بودن لوله ها آن ها را كاملا در يك محور در داخل هم قرار ميدهيم بنحوي كه بصورت خارج از مركز نسبت به يكديگر قرار نگيرند.سپس كنف مخصوص لوله كشي را بصورت مارپيچ بافته و توسط قلم مخصوص به داخل شيار كوبيده سرب مذاب را روي آن مي ريزند.سرب بايد حدود 5/2 سانيتيمتر روي كنف ريخته شود تا دو سر اتصالات به هم خوب محكم شوند.
2- لوله پي وي سي فشار ضعيف:اين لوله ها نيز معمولا بصورت نر و مادگي ساخته مي شوند .تفاوت اين لوله ها با لوله هاي چدني در اين است كه اتصال آن ها ازطريق چسب بوده و بين دو سر آن ها پس از اتصال فضايي باقي نمي ماند.
3- لوله سيماني: ساخت اين نوع لوله نيز شبيه لوله چدني بوده وبين اتصالات آن فضا باقي مي ماند. نحوه لوله كشي كاملا شبيه لوله هاي چدني بوده بااين تفاوت كه لوله سيماني احتياجي به كنف كاري ندارد و بجاي سرب از ملات ماسه سيمان جهت محكم شدن اتصالات استفاده ميگردد.برش لوله هاي سيماني توسط قلم مخصوص گوه اي وچكش انجام مي گيرد.
نحوه لوله كشي آب
1- لوله گالوانيزه:براي لوله كشي با لوله گالوانيزه ابتدا بايد اندازههاي مختلف لازم جهت لوله كشي را تعيين نمود و سپس دو سر لوله را در ميان گيره مخصوص لوله كشي قرار داده و توسط حديده سر هاي لوله بريده شده را را دنده كرد. آب بندي اين لوله ها توسط نوار پلاستيكي مخصوص يا خمير وكنف لوله كشي انجام ميگيرد سپس لوله ها توسط اتصالات مناسب در محل مورد نظر نصب ميشوند.
2- لوله پلاستيكي مسي و برنجي: در لوله كشي با لوله پلاستيكي جامد از اتصالات مخصوص استفاده مي شود ولي اگر لوله از نوع پلاستيك نيمه جامد و يا معمولي باشد توسط رابط هاي مخصوصي مي توان از اتصالات لوله هاي مسي استفاده نمود.در لوله كشي با لوله برنجي از روش جوشكاري بيشتر استفاده مي گردد.
سيفون: يكي از مهمترين وسايل در شبكه لوله كشي سيفون است عملكرد سيفون مانند شير يكطرفه اي است كه امكان تخليه آزادانه آب يا فاضلاب را از وسيله بهداشتي به شبكه فاضلاب فراهم ميكند ولي نمي گذارد گاز حاصل از فاضلاب وارد وسيله بهداشتي و فضاي داخلي شود.هر وسيله بهداشتي در لوله كشي بجز آنها كه سيفون سر خود هستند بايد سيفون آببند در نزديكي خود داشته باشند.
پركن سيفون: پركن سيفون روي لوله آب سرد ظرفشويي آشپزخانه توالت ها آبخوري ها سوارميشود. اغلب آب اين گونه سيفون ها تبخير شده و بنابراين گاز فاضلاب و حشرات موذي از لوله فاضلاب به محيط ساختمان راه ميابند.شير پر كن سيفون اگربه طور مناسب روي لوله آب سرد سوار و به سيفون يك كفشور وصل شود وجود آب تازه را در آببند سيفون تضمين ميكند .

محصولات مرصاد صنعت

سه راه خم 87.5 درجه

موفه

زانوی 90 درجه

تبدیل غیر هم مرکز

درپوش مسدود کننده

سه راهی 45 درجه

سه راهی 90 درجه

سه راهی تبدیل 45 درجه

تماس با ما