ثبت سفارش

For perfect view paste shortcode on a page.

محصول قیمت تعداد ویژگی ها عملیات
لوله برقی سایز 20
599,000 
لوله برقی سایز 25
750,000 
لوله برقی سایز 32
1,012,000 
لوله تحت فشار سایز 110
11,456,000 
لوله تحت فشار سایز 125
14,440,000 
لوله تحت فشار سایز 160
23,925,000 
لوله تحت فشار سایز 25
798,000 
لوله تحت فشار سایز 32
1,250,000 
لوله تحت فشار سایز 40
2,085,000 
لوله تحت فشار سایز 50
2,987,000 
لوله تحت فشار سایز 63
4,695,000 
لوله تحت فشار سایز 75
6,795,000 
لوله تحت فشار سایز 90
9,556,000 
لوله فاضلابی سایز 110*3/2
7,725,000 
لوله فاضلابی سایز 125
8,620,000 
لوله فاضلابی سایز 150
40,950,000 
لوله فاضلابی سایز 200
16,990,000 
لوله فاضلابی سایز 250
23,560,000 
لوله فاضلابی سایز 3/2×160
10,550,000 
لوله فاضلابی سایز 4/2×110
9,075,000 
لوله فاضلابی سایز 40
2,342,000 
لوله فاضلابی سایز 4×160
14,620,000 
لوله فاضلابی سایز 5/3×110
11,927,000 
لوله فاضلابی سایز 50
2,925,000 
لوله فاضلابی سایز 63
4,051,000 
لوله فاضلابی سایز 75
4,852,000 
لوله فاضلابی سایز 90
5,820,000 
لوله ناودانی سایز 110
4,950,000 
لوله ناودانی سایز 125
6,200,000 
لوله ناودانی سایز 40
1,275,000 

1.5

1 2

تماس با ما